Dupilumab zmierňuje nedostatočne kontrolovanú atopickú dermatitídu u dospievajúcich


NEW YORK (Reuters Health) – U adolescentov so slabo kontrolovanou miernou až ťažkou atopickou dermatitídou (AD), liečba dupilumabom významne zlepšila príznaky a príznaky AD, vrátane svrbenia a straty spánku, ako aj kvality života s „prijateľnou“ bezpečnosťou profil v štúdii fázy 3.

Dupilumab je cielené biologické činidlo, ktoré inhibuje interleukín-4 a interleukín-13, o ktorom sa predpokladá, že hrá kľúčovú úlohu pri zápale 2. typu pri AD a iných alergických ochoreniach.

Začiatkom tohto roka schválila Úrad pre potraviny a liečivá USA dupilumab pre dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov so stredne ťažkou až ťažkou AD, ktorá nereaguje adekvátne na lokálne predpísané lieky. Štúdia fázy 3, ktorá viedla k schváleniu, bola uverejnená v dermatológii JAMA 6. novembra.

Celkom 251 dospievajúcich (148 mužov; priemerný vek, 14,5 rokov) bolo náhodne rozdelených do 16 týždňov liečby dupilumabovou subkutánnou injekciou podávanou každé dva alebo štyri týždne alebo placebom každé dva týždne.

Po 16 týždňoch významne vyšší podiel pacientov dosiahol aspoň 75% zlepšenie oproti východiskovým hodnotám v oblasti ekzému a indexu závažnosti (EASI-75) pri dvojtýždňových (41,5%) a štvortýždňových (38,1%) dupilumabových skupinách oproti placebu ( 8,2%).

„Účinnosť režimu každé 2 týždne bola vo všeobecnosti lepšia ako režim každé 4 týždne,“ uvádza správa Dr. Ashish Bansal z spoločnosti Regeneron Pharmaceuticals a jej kolegovia.

Konjunktivitída sa pozorovala častejšie s dupilumabom ako s placebom (približne u jedného z 10 pacientov pri aktívnej liečbe vs. u jedného z 20). Reakcie v mieste vpichu sa tiež vyskytli častejšie s dipilumabom ako placebom. Žiadna z týchto udalostí nebola závažná alebo závažná alebo neviedla k zastaveniu liečby u pacientov.

Autori tvrdia, že podľa ich vedomostí je táto štúdia doteraz najväčšou systémovou liečbou detskej AD a „prvá potvrdzujúca štúdia, ktorá vykazuje priaznivý profil prínosu a rizika monoklonálnej protilátky v tejto populácii pacientov s vysokou neuspokojenou liečivou“ potrebovať. "

„Zistenia poskytujú dôkaz o dôležitosti cielenej blokády cytokínov typu 2, najmä IL-4 / IL-13, pri znižovaní klinickej závažnosti a rozsiahleho účinku AD u dospievajúcich, s potenciálom súčasne riešiť vysoké zaťaženie typu 2 komorbidity, “dodávajú.

Štúdiu sponzorovali Sanofi a Regeneron Pharmaceuticals Inc. Lekársku písomnú a redakčnú pomoc poskytoval zamestnanec spoločnosti Excerpta Medica, financovaný spoločnosťami Sanofi Genzyme a Regeneron Pharmaceuticals.

ZDROJ: http://bit.ly/2JYWCDq

JAMA Dermatol 2019.